De Nil Verzekeringen

Het verhaalsrecht van de verzekeraar tegen een minderjarig kind van

Een minderjarig kind dat bij zijn ouders woont, is een verzekerde in de zin van de polis BA-priveleven die zijn ouders sluiten. De eis tot terugbetaling door de verzekeraar van de vergoeding aan het slachtoffer, van een opzettelijk veroorzaakt schadegeval door de minderjarige is een verhaalsvordering die gegrond is op het verzekeringscontract en niet op de subrogatie vordering op basis van artikel 1250 Burgerlijk Wetboek
Krachtens artikel 88 van de Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst is de verzekeraar verplicht aan de verzekeringnemer of tegen de verzekerde die niet de verzekeringnemer is, kennis te geven van zijn voornemen om verhaal in te stellen. Dit op straffe van verval van zijn recht van verhaal.
Feiten voor de procedure, Op 10 februari 1994 dient de vijftienjarige Jordan D. zeventien messteken toe aan Yasmine L.
Bij vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Bergen van 25 oktober 2000 wordt mevrouw Q., moeder van Jordan D., samen met haar zoon aansprakelijk verklaard voor de schade aan Yasmine L.
De verzekeraar burgerrechtelijke aansprakelijkheid (familiale) van de moeder van Jordan D. wordt veroordeeld om zijn verzekerde (dader) te dekken voor de vergoedingen waartoe deze veroordeeld wordt in de voordel van Yasmine L. (slachtoffer) en haar ziekenfonds.
De eis van de verzekeraar strekt ertoe om Jordan D. (dader), op het ogenblik van de feiten een minderjarige van minder dan 16jaar, te horen veroordelen om de uitgaven aan het slachtoffer terug te betalen.
De verzekeraar stelt dat hij door zijn betaling gesubrogeerd (het treden in de rechten van een schuldeiser door een derde, die de schuldeiser heeft betaald) is in de rechten van de benadeelde derden en dat hij gerechtigd s om de betaalde bedragen terug te vorderen van Jordan D. (dader) als derde aansprakelijke overeenkomstig de polis. De eerste rechter wijst de eis van de verzekeraar af.
Uitspraak van het Hof van Beroep Artikel 2 van de algemene polisvoorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering (familiale) gesloten door de moeder van de dader bepaalt dat "worden beschouwd als verzekerden alle personen die inwonende zijn bij de verzekeringnemer".
Jordan D. (dader) woont op het ogenblik van de feiten bij zijn moeder. Hij is bijgevolg een verzekerde in de zin van de verzekeringpolis. Hij geniet met andere woorden van de aansprakelijkheidswaarborgen die hierin gedekt zijn.
De eis van de verzekeraar tot terugbetaling is, in tegenstelling tot zijn bewering, niet gebaseerd op artikel 41 Wet Landenverzekeringsovereenkomst en is geen subrogatoire vordering tegen de aansprakelijke derde.
Met andere woorden de eis van de verzekeraar is gegrond op het verzekeringscontract en niet op de subrogatievordering overeenkomstig artikel 1250 burgerlijk wetboek. Dat bepaalde van de betwiste kwitanties door de verzekeraar als verhaalbaar werden gekwalificeerd doet hier niets ter zake.
Artikel 88 Wet Landsverzekeringsovereenkomst verplicht de verzekeraar: ‘op straffe van verval zijn recht op verhaal de verzekeringnemer, of, in voorkomende geval, de verzekerde die niet op de verzekeringnemer is, kennis te geven van zijn voornemen om verhaal in te stellen, zodra hij op de hoogte is van de feiten waarop dat besluit gegrond is."
Het is de verzekeraar die moet aantonen dat hij van zijn voornemen om verhaalsrecht uit te voeren, duidelijk kennis heeft gegeven. Vermits de verzekeraar in deze zaak niet kan aantonen dat hij zijn voornemen om verhaalsrecht uit te oefenen duidelijk ter kennis heeft gebracht, moet zijn eis verworpen worden. Het vonnis ten gronde wordt bijgevolg bevestigd.

Besluit:
Men kan besluiten dat de polisvoorwaarden van een familiale en in het bijzonder de uitsluitingen of nietigheid, heel belangrijk zijn. Een bewijs dat enkel prijsvergelijking een verkeerd vertrekpunt is.
Dat ook een verzekeraar iets kan vergeten is hiermede ook bewezen.

 

brocom_nieuw

denil_logo_site

 

Facebook Logo

caprioolkinderen-denil-website

Aanrijdingsformulier

Tips bij het invullen